TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZY     Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Tytuł projektu:

,,Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”


 Okres realizacji projektu:

Od 01.01.2013 r. do 31.03.2015 r.

 

Budżet projektu:

1.580.969,50 zł

 

Uzasadnienie realizacji projektu

     Głównym problemem województwa podlaskiego w kontekście tworzenia zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki (zielonych miejsc pracy) jest brak sprecyzowanego programu dotyczącego rozwoju zielonej gospodarki i pakietu instrumentów jego realizacji na terenie całego województwa.

     Sektor zielonej gospodarki i podejmowane w ramach niego zielone miejsca pracy oznaczają poza zwiększeniem konkurencyjności gospodarki województwa i umacnianiem jego ekologicznej tożsamości – podniesienie jakości życia samych mieszkańców. Społeczeństwo jednak jak i same władze poszczególnych JST nie dysponuje dostateczną wiedzą na temat polityki zrównoważonego rozwoju, którą stara się promować Unia Europejska w ramach Pakietu Energetyczno-Klimatycznego i jego formuły 20/20/20. W jej ramach do 2020 r. Unia (a de facto kraje członkowskie) planuje o 20% zwiększyć wzrost efektywności energetycznej, wytwarzać o 20% więcej energii ze źródeł odnawialnych i o 20% zredukować emisję gazów cieplarnianych.

     W Polsce pojawiają się już pierwsze przykłady ekologizacji zakładów pracy, ale nie są one niestety efektem aktywnej, zintegrowanej polityki regionalnej. Są to jednostkowe przykłady zmagań przedsiębiorców ze złą polityką lub całkowitym jej brakiem w tej materii. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji Zielonych Miejsc Polski” przeprowadził analizę zielonego rynku pracy w województwie, z której jasno wynika, iż jego rozwój utrudnia znikoma współpraca podmiotów publicznych z partnerami społecznymi i biznesowymi, czyli jedynymi, których stać na nowoczesne proekologiczne rozwiązania.

     Głównym celem projektu jest więc opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu w postaci „Strategii organizacji i tworzenia zielonych miejsc pracy w gminach i miastach województwa podlaskiego”.

 

W ramach strategii powstaną:

 • 1 plan efektywnej zbiórki ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) i zużytych baterii na terenie 3 wybranych gmin,

 • 1 plan odbioru odpadów z 3 wybranych gmin,

 • 1 dokument - analiza ekonomiczna dochodów gmin,

 • 1 dokument - wzór organizacji i finansowania zielonego stanowiska pracy w gminie/mieście,

 • 1 instruktarz – przewodnik „ABC biomasy”,

 • 1 wzór szacowania ilości ZSEE (aplikacja informatyczna),

 • 1 wzór szacowania ilości zużytych baterii (aplikacja informatyczna),

 • 1 wzór szacowania ilości biomasy (aplikacja informatyczna).

 

     Strategia służyć ma poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim do marca 2015 r. Ponadto w ramach projektu opracowane zostaną rozwiązania dotyczące tworzenia Zielonych Miejsc Pracy w sektorze "zielonej energetyki”, poprzez zastępowanie dotychczasowych, konwencjonalnych surowców energetycznych nowymi, mniej uciążliwymi dla środowiska surowcami - jak biomasa.

     Innowacyjność projektu polega na wypracowaniu, upowszechnieniu i włączeniu do praktyki nowych, lepszych i bardziej efektywnych sposobów na rozwiązywanie problemów dotyczących podlaskiego rynku pracy - bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie nowych zielonych miejsc pracy dla osób bez specjalistycznych kwalifikacji jak pośrednicy i organizatorzy zbiórki zużytych baterii
i ZSEE oraz dystrybutorów biomasy.

     Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym, ze względu na fakt, iż wypracowanie założonych w projekcie narzędzi byłoby niemożliwe na poziomie krajowym.

 

Cel główny projektu:

 1. Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim do marca 2015 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Stworzenie warunków do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki poprzez opracowanie narzędzi wspierających wdrożenie strategii organizacji i tworzenia zielonych miejsc pracy w gminach i miastach województwa podlaskiego.

 2. Nabycie wiedzy i umiejętności 75 uczestników projektu niezbędnych do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki na stanowiskach pracy - dystrybutora biomasy do marca 2015 r.

 3. Nabycie wiedzy i umiejętności 75 uczestników projektu niezbędnych do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki na stanowiskach pracy - pośrednika odzysku do marca 2015 r.

 4. Adaptacja nowego, skutecznego rozwiązania w zakresie organizacji zbiórki zużytych baterii i ZSEE stosowanego w Niemczech, wspierającego rozwój zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim.

 

Grupy docelowe odbiorców:

- 14 os. niepełnosprawni (planowane miejsca pracy mogą być łatwo przystosowane do ich możliwości)

- 40 os. powyżej 50 roku życia (planowane ZMP nie wymagają długotrwałego i specjalistycznego szkolenia)

- 100 os. zamieszkujących tereny wiejskie w rozumieniu definicji GUS (źródła biomasy).

W szczególności w ramach projektu przewiduje się wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji - zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Grupę docelową (użytkowników i odbiorców) w wymiarze testowania stanowić będą w 100% os. zamieszkujące na obszarze województwa podlaskiego (zgodnie z k.c.) i podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego (gminy).