TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYAKTUALNOŚCI
Model 3 PARTNERSTWO
2015-06-25

Partnerstwo kluczem do rozwoju zielonej gospodarki

Zielona gospodarka ożywia rynek pracy i kreuje popyt na nowe kwalifikacje, produkty i usługi kojarzone z oszczędnością, obniżaniem kosztu życia i produkcji. Mówiąc wprost - to się po prostu opłaca. Jednak kluczem do sukcesu jest tu połącznie sił różnych podmiotów - poszukujących pracy, samorządów czy przedsiębiorców. Czyli partnerstwo.

Specyfika województwa podlaskiego, z dominującą   rolą rolnictwa z jednej strony, z drugiej z dużą liczbą obszarów chronionych sprawia, że region ten wydaje się być wręcz stworzony do rozwoju sektora zielonej gospodarki. Poza zwiększeniem konkurencyjności i wykorzystaniem naturalnego potencjału Podlaskiego, pójście w tę stronę podniesie jakość życia samych mieszkańców. Wpasuje się też doskonale w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. W ramach Pakietu Energetyczno-Klimatycznego państwa Unii do roku 2020 powinny o jedną piątą:
* zwiększyć efektywność energetyczną
* zwiększyć ilość energii pochodzącą z odnawialnych źródeł energii oraz
* zredukować emisję gazów cieplarnianych.
Na realizację tych celów Unia w trakcie perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 przeznaczyła znaczące środki. W samym tylko Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego to blisko 200 mln euro.
Mimo tak wielu „za”, rozwój zielonej gospodarki w regionie wciąż kuleje. Zarówno społeczeństwu jak i samorządom brakuje niezbędnej wiedzy, nie ma też wspólnej i spójnej polityki w tym zakresie, tak na szczeblu państwa, województwa, jak i niżej. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji Zielonych Miejsc Polski” przeprowadził analizę zielonego rynku pracy w województwie. Z dokumentu wynika, że jego rozwój utrudnia właśnie znikoma współpraca podmiotów publicznych z partnerami społecznymi i biznesowymi, czyli jedynymi, których stać na nowoczesne proekologiczne rozwiązania.

Korzystają wszyscy
Próbę odpowiedzi na ten problem stanowi realizowany przez Towarzystwo Amicus wraz z partnerami z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Stowarzyszenia Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim do czerwca 2015 roku – podkreśla Katarzyna Janewicz – Kierownik projektu. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z unijnych środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt służy m.in. zaangażowaniu w zieloną gospodarkę osób bezrobotnych z obszarów wiejskich, niepełnosprawnych, w wieku powyżej 50 lat czy odchodzących z rolnictwa. Przynosi też rozwiązania dotyczące Zielonych Miejsc Pracy w zielonej energetyce (przy produkcji i wykorzystaniu biomasy) czy zbiórce baterii, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz ubrań.
By model ten działał długofalowo, nie może ograniczać się do działań akcyjnych, np. zbiórek charytatywnych nakrętek do butelek czy baterii w celu np. budowy placu zabaw czy zakupu wózka inwalidzkiego. Wymaga dokładnego planu, analizy lokalnego potencjału i wspólnego zaangażowania szkoleniowców, organizacji pozarządowych, potencjalnych producentów i dystrybutorów np. biomasy oraz ich współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami. Czyli partnerstwa.
- Na takim partnerstwie, np. w sprawie recyklingu baterii czy zużytego sprzętu AGD, prowadzonego na terenie danej gminy korzystają wszyscy. Osoby zajmujące się zbiórką i dystrybucją mają pracę, szkoły w których prowadzona jest zbiórka - konkretny zysk a lokalny samorząd podnosi poziom odzysku odpadów - podkreśla Bartłomiej Wolfram z Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski.
Przypomina, że ta ostatnia kwestia przekłada się według obowiązującego w Polsce prawa na konkretne oszczędności. Samorządy już teraz powinny wykazywać się odzyskiwaniem przydatnych materiałów z odpadów komunalnych na poziomie kilkunastu procent, ilość ta co roku stopniowo rośnie. Niewykonanie limitu pociąga za sobą znaczące koszty w postaci opłat środowiskowych za każdą tonę śmieci.

Testowane z powodzeniem
W ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” takie partnerstwa, poprzedzone szkoleniami, testowano w kilku podlaskich gminach, m.in. Narewce, Łomży czy Kolnie. Z powodzeniem.
W Narewce bezrobotni, przy wsparciu lokalnego zespołu szkół, zbierali elektrośmieci i baterie. Podobnie było w Łomży. Kilkanaście osób odbyło staże zawodowe w Gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów i przy zagospodarowywaniu biomasy.
- Dzięki temu ludzie zdobyli praktyczne doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. My jako gmina zebraliśmy dzięki temu sporą ilość odpadów wielkogabarytowych i baterii - mówi Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka.
Podkreśla, że partnerstwo pozwala na skoordynowanie działań i sprawia, że są one skuteczniejsze. W przyszłości widziałby też w regionie, zapewne na poziomie powiatu, gdzie funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, rozbieralnię zużytego sprzętu ekologicznego i elektrycznego.
- To przyniosłoby konkretne zyski dzięki sprzedaży odzyskiwanych metali kolorowych. Na razie sprzedajemy je firmom spoza regionu - dodaje wójt.
Podobne plany mają w Kolnie, gdzie bezrobotni jeszcze przed rozpoczęciem projektu utworzyli spółdzielnię socjalną zajmującą się zbiórką elektrośmieci, ostatnio poszerzyła ona swoją specjalizację również na stare ubrania. Gmina ma możliwość preferowania jej przy obsłudze swoich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, w planach jest też budowa rozbieralni sprzętu AGD.

Projekt przetarł szlak
Na stworzonej w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” stronie internetowej zielonagospodarka.eu znaleźć można kilka modeli partnerstw, czy kwestionariusze pomagające w znalezieniu dla siebie konkretnej niszy w danym modelu. Kalkulatory pomagają w ocenieniu, pójście którą z dróg będzie na danym obszarze opłacalne i jaki ma ona potencjał w kwestiach odzyskiwania odpadów czy produkcji biomasy. Konkretnym efektem Projektu jest też kilkadziesiąt przeszkolonych osób, które nabyły doświadczenie, zarówno z grona wykluczonych z rynku pracy jak i samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców. Rozpoczynająca się właśnie perspektywa finansowa Unii Europejskiej i środki jakie w jej ramach przewidziano na szerokopojętą gospodarkę niskoemisyjną dają nadzieję, że zielona gospodarka zacznie rozwijać się również w województwie podlaskim.
O tym, że to się opłaca i działa jak kula śnieżna, przekonali się już m.in. Niemcy. Zainwestowanie przez nich na początku tego wieku prawie 5 mld dolarów w ocieplanie budynków i odnawialne źródła energii przyniosło 20 mld inwestycji i stworzyło 140 tysięcy nowych miejsc pracy.


Artykuł został opracowany w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
http://zielonagospodarka.eu